หน้าหลัก > กองทุน > ระเบียบคณะกรรมการกองทุน > คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ที่ 3/2557
 
 
 
 
 
     
   
 


คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๓/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
………………………………………

 

เพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗


ข้อ ๒ ให้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" คณะหนึ่งโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) ปลัดกระทรวงพลังงาน   ประธานอนุกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ
(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อนุกรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
(๘) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
(๙) ผู้แทนสภาวิศวกร อนุกรรมการ

(๑๐) ผู้แทนสภาสถาปนิก อนุกรรมการ
(๑๑) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุกรรมการ
(๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อนุกรรมการและเลขานุการ
(๑๓) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๓ ให้คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

(๑) พิจารณา และเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละปี ภายใต้กรอบแผนงานที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ

(๒) พิจารณา และเสนอระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา


(๓) พิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ แผน/งาน/โครงการ และการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ หรือผู้รับทุนเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และขยายระยะเวลาโครงการที่แตกต่างไปจากเดิมที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบ/อนุมัติไว้ ได้เท่าที่ไม่เกินจากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนฯ จัดสรรให้

(๔) กำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามโครงการ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

(๕) เชิญผู้แทนของส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นสมควร

(๖) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแต่ละปีให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ

(๗) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

(๘) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

ข้อ ๔ ให้บรรดาคำสั่ง มติ หรือประกาศและการปฏิบัติทั้งหลายของคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานชุดก่อน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีคำสั่ง มติ หรือประกาศ ของคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งนี้ออกใช้บังคับแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร                   
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

   
 

 

 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.