หน้าหลัก > .. > คณะอนุกรรมการบริหาร
 
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประเมินผล
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
คณะอนุกรรมการบริการ

 

 
 
   
 
   

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๑ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
………………………………………

 

เพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรัษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” คณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) ประธานอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   ประธานอนุกรรมการ
(๒) ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ อนุกรรมการ
(๓) ประธานอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ
(๔) เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ
(๕) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ
(๖) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ อนุกรรมการ
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ อนุกรรมการ
(๙) ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๒ ให้คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

 

(๑) กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

(๒) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำด้านบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

(๓) พิจารณาอนุมัติระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงาน

(๔) ดำเนินการคัดสรรผู้จัดการและบุคลากรหลักของสำนักงาน

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและบุคลากรระดับบริหารของสำนักงาน

(๖) พิจารณากลั่นกรอง รายงานผลความสัมฤทธิ์ และรายงานผลสำเร็จการปฏิบัติงานของสำนักงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ และกระทรวงการคลัง

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนประมาณการรายจ่ายประจำปี และแผนดำเนินงานของสำนักงาน

(๘) กำกับ ดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

(๙) แต่งตั้งคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มอบหมาย

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการ โดยต่อเนื่อง ให้เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อ ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีอำนาจเชิญผู้แทนของส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดในข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตรอง                   
รองนายกรัฐมนตรี                         
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ และวงเงินที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ กำหนด
 
ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เป็นรายโครงการ
 
เสนอข้อพิจารณาประกอบรายงานการประเมินผลของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
เป็นรายโครงการและ นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
 
มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย
   
  ที่มา: http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0
 
  ที่มา: ร่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2552 (ครั้งที่ 16)
         วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.

 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.