หน้าหลัก > .. > คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประเมินผล
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
คณะอนุกรรมการบริการ
 
 
   
 
   
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน       
ประธานอนุกรรมการ
 
ปลัดกระทรวงพลังงาน       
อนุกรรมการ
 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบอำนาจให้สั่งการงานในราชการ
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
อนุกรรมการ
 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน       
อนุกรรมการ
 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง       
อนุกรรมการ
 
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       
อนุกรรมการ
 
นายพรายพล คุ้มทรัพย์       
อนุกรรมการ
 
นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์์       
อนุกรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
อนุกรรมการและเลขานุการ
  ที่มา: ร่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2552 (ครั้งที่ 16)
         วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.
 
เสนอเป้าหมาย แผนอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละปี ภายใต้กรอบแผนงานที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
 
พิจารณา กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจาก
กองทุนฯ และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
 
พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ แผน/งาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการกองทุน ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่เสนอขอรับการสนับสนุน ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 หรือ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำัดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
 
พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ แผน/งาน/โครงการและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ หรือผู้รับทุนเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และขยายระยะเวลาโครงการที่แตกต่างไปจากเดิมที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบ/อนุมัติไว้ ได้เท่าที่ไม่เกินจากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนฯ จัดสรรให้
 
กำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
 
เชิญผู้แทนของส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง คำอธิบาย
คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นสมควร
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ
 
ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย
   
  ที่มา: http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๒/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
………………………………………

 

เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการในปัจจุบัน และการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒ ให้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" คณะหนึ่งโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   ประธานอนุกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงพลังงาน อนุกรรมการ
(๓) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อนุกรรมการ
(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
(๘) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
(๙) ผู้แทนสภาวิศวกร อนุกรรมการ
(๑๐) ผู้แทนสภาสถาปนิก อนุกรรมการ
(๑๑) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุกรรมการ
(๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อนุกรรมการและเลขานุการ
(๑๓) เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๓ ให้คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

(๑) พิจารณา และเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละปี ภายใต้กรอบแผนงานที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ

(๒) พิจารณา และเสนอระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา

(๓) พิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ แผน/งาน/โครงการ และการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ หรือผู้รับทุนเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และขยายระยะเวลาโครงการที่แตกต่างไปจากเดิมที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบ/อนุมัติไว้ ได้เท่าที่ไม่เกินจากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนฯ จัดสรรให้

(๔) กำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามโครงการ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

(๕) เชิญผู้แทนของส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นสมควร

(๖) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแต่ละปีให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ

(๗) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

(๘) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

ข้อ ๔ ให้บรรดาคำสั่ง มติ หรือประกาศและการปฏิบัติทั้งหลายของคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานชุดก่อน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีคำสั่ง มติ หรือประกาศ ของคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งนี้ออกใช้บังคับแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สิหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล                   
รองนายกรัฐมนตรี                         
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
Copyright © 2009 www.enconfund.com. All rights reserved.