เอกสารประกอบการเบิกเงินโครงการกองทุนฯ(ประเภท Block Grant สำหรับจังหวัด)_15ต.ค.63

เอกสารประกอบการเบิกเงินโครงการกองทุนฯ(ประเภท Block Grant ของจังหวัด)_15ต.ค.63 /1.แบบฟอร์มใหม่ 4.1 , 4.2 , แผน-ผล /2.แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงรายการ /3.ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่าย /4.รายงานความคืบหน้า /5.คู่มือ Block Grant

- File size 3.64 MB

ดาวน์โหลด

ใบแจ้งการส่งเงินคืน สานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- File size 102.94 KB

ดาวน์โหลด

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ ธนาคารออนไลน์ KTB Corporate Online

- File size 35.83 KB

ดาวน์โหลด

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

- File size 1.73 MB

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมใช้ประโยชน์จากการใช้งานของระบบสูบน้ำ

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมใช้ประโยชน์จากการใช้งานของระบบสูบน้ำ

- File size 11.36 KB

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ 2563

ตัวอย่างเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ 2563

- File size 202 KB

ดาวน์โหลด

Check List เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

Check List เอกสารประกอบการเบิกจ่าย PDF

- File size 191.12 KB

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือส่งคืนเงิน

ตัวอย่างเอกสารส่งคืนเงิน Doc.

- File size 103.13 KB

ดาวน์โหลด

รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงิน

เอกสารรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงิน word

- File size 38.64 KB

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าโครงการ

เอกสารตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าโครงการ word

- File size 99 KB

ดาวน์โหลด

ยื่นข้อเสนอทางการเงิน โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

การเงิน - โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

- File size 119 KB

ดาวน์โหลด

แบบยื่นข้อเสนอโครงการ โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

เสนอโครงการ - โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

- File size 164 KB

ดาวน์โหลด

ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

เทคนิค - โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

- File size 107.5 KB

ดาวน์โหลด

เอกสารเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP)โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล

โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

- File size 359.04 KB

ดาวน์โหลด

หนังสือค้ำประกันซอง โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน โครงการนำร่องเพื่อผลิตผล

ประกันซอง - แบบยื่นข้อเสนอโครงการ โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

- File size 51.5 KB

ดาวน์โหลด

แบบสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

สัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน

- File size 100.5 KB

ดาวน์โหลด

"ข้อเสนอทางเทคนิคของโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหาร

เอกสารเชิญชวน แบบยื่นข้อเสนอทางเทคนิค

- File size 101.5 KB

ดาวน์โหลด

"ข้อเสนอทางการเงินของโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหาร"

เอกสารเชิญชวนแบบยื่นข้อเสนอทางการเงิน

- File size 138 KB

ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและเล็ก

ใบสมัครโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมฯ

- File size 170.91 KB

ดาวน์โหลด