กองทุน

คำถามที่พบบ่อย

วิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกองทุนฯ คืออะไร

วิสัยทัศน์ (Vision) กองทุนชั้นนำของรัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีภารกิจหลัก คือ

1. บริหารจัดการเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ทำให้การศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต และทรัพยากรมนุษย์มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ

3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและการใช้พลังงาน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านพลังงาน

โดยสื่อสารผ่าน Website 1. www.enconfund.go.th

2. Facebook : Enconfund Thailand

ช่องทางและขั้นตอนขอรับทุนสนับสนุนระบุไว้ในคู่มือผู้รับบริการขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ใน Website ของกองทุนฯ

(http://www.enconfund.go.th/pdf/manual.pdf)

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งและมีอำนาจหน้าที่การดำเนินงานต่างๆ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

https://project.enconfund.go.th   ระบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560

    ข้อ ๑๘ โครงการที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ หรือเป็นโครงการที่มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุน หรือมีลักษณะ ในการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ อนุรักษ์พลังงานในโครงการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และต้องสอดคล้องกับแผนพลังงาน และเป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติอนุมัติโดยให้สํานักงานบริหารกองทุนมีหน้าที่ประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจําปี เพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วรรคหนึ่ง

    ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทําหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน และให้หมายรวมถึงเงินสมทบเพื่อดําเนินโครงการด้วย โดยพิจารณาความพร้อมของเจ้าของโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ความเหมาะสมของโครงการความซ้ำซ้อนของโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพร้อมของพื้นที่กรอบวงเงินที่เหมาะสมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจําปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นการประมาณการภาพรวมของภาระงานที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตระยะ 5 ปีมีลักษณะเป็น Rolling Plan ปรับแผนงาน/โครงการและประมาณการรายจ่าย ทุกปี เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆเช่น นโยบาย/ยุทธศาสตร์ใหม่ที่รัฐบาลกำหนด สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและผลการดำเนินงาน เป็นต้น(๑) หนังสือแจ้งมติอนุมัติเงินกองทุนของสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(๒) สัญญาหรือหนังสือยืนยันรับการสนับสนุนของผู้ได้รับการสนับสนุน

(๓) แผนการใช้จ่ายเงิน (ตลอดทั้งโครงการโดยแบ่งเป็นงวดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ)

(๔) หลักฐานที่แสดงความพร้อมของโครงการและความพร้อมของการใช้จ่ายเงิน ยกเว้นงวดแรก ของแต่ละโครงการ

(๕) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้อ ๔๒

(๖) อื่น ๆ ที่สํานักงานบริหารกองทุนฯ ประกาศกําหนดหรือขอเพิ่มเติม