หลักธรรมาภิบาล หรือที่รู้จักกันในนาม ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE)

ม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี

ซึ่งเป็นหลักการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์

และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนดาวน์โหลดฉบับเต็ม


          พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 24 ให้จัดตั้งกองทุนหนึ่งว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรา 27 กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

          คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้หน่วยบริหารกองทุน มีชื่อภาษาไทยเป็นทางการว่า "สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation and Promotion Fund Office)" ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

          

          แผนการดำเนินงาน (Road Map) จัดตั้งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) แบ่งออกเป็น 3 ระยะเวลาคือ ระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560) ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2560-2561) และระยะยาว (ปีงบประมาณ 2562) โดยในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ. 2559 - 2560) ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารกองทุนฯ ตามแนวปฏิบัติเดิมโดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจระยะเปลี่ยนผ่านให้ ส.กทอ. มีสถานภาพเป็นองค์กรมหาชน โดยในระยะเร่งด่วนปีงบประมาณ 2560 ให้มีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับภารกิจ และในระยะเร่งด่วนนี้ให้ดำเนินการออกข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดกรอบโครงสร้างอัตรากำลังในระยะแรก 59 อัตรา (ระยะยาว ปี 2562 จำนวน 75 อัตรา)

          คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายธนธัช จังพานิช เป็นผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญา และประธานกรรมการฯ ได้ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

วิสัยทัศน์
(Vision)

เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการกองทุน เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ภารกิจหลัก
(Mission)

1. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
2. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุน
3. จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
4. จัดทำยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจำปีเสนอคณะกรรมการ
5. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข พร้อมกับออกประกาศในการดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. เสนอแนะหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียนกำหนดจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสรรเงินกองทุนประจำปีเสนอคณะกรรมการกองทุน
7. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน
8. การบริหารการจัดเก็บและรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การบริหารเงินและจัดทำบัญชี รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินและงบการเงินให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
9. ประสานและติดตามการดำเนินงานของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
10. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน และการใช้จ่ายเงินกองทุนของผู้เบิกเงินกองทุน และผู้ได้รับการสนับสนุน
11. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานของกองทุน
12. บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
13. ให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์หลัก
(Main Objectives)

เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุน การดำเนินงาน ในการอนุรักษ์พลังงานหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษา ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย สาธิต โฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550