ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามา
เพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม


 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2563

………………………………………

          โดยที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 150) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เห็นชอบกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ของน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันดีเซลหมุนช้า ในอัตราลิตรละ 0.10 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (5) และ (6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประกาศอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิต และจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้ 

          ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 

          ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

                (1) น้ำมันเบนซิน 0.1000 บาทต่อลิตร

                (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล 0.1000 บาทต่อลิตร

                (3) น้ำมันก๊าด 0.0700 บาทต่อลิตร

                (4) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 0.1000 บาทต่อลิตร

                (5) น้ำมันดีเซลหมุนช้า 0.1000 บาทต่อลิตร

                (6) น้ำมันเตา 0.0700 บาทต่อลิตร

          ข้อ 3 น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ 2 ไม่รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง ดังต่อไปนี้ 

                (1) น้ำมันเบนซินที่จะนำไปผสมเอทานอลแปลงสภาพเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล

                (2) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่จะนำไปผสมกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

                (3) น้ำมันเตาที่มีการผลิตใหม่เฉพาะปริมาณที่เท่ากับปริมาณน้ำมันเตาที่นำมาผสมในการผลิตใหม่ ซึ่งได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไว้แล้ว 

          ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามา
เพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2561
………………………………………
    อนุสนธิการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ของน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันดีเซลหมุนช้า ลง 0.15 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 ปี
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติประกาศอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้
    ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตรา การส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
    ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้
        (1) น้ำมันเบนซิน 0.1000 บาทต่อลิตร
        (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล 0.1000 บาทต่อลิตร
        (3) น้ำมันก๊าด 0.0700 บาทต่อลิตร
        (4) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 0.1000 บาทต่อลิตร
        (5) น้ำมันดีเซลหมุนช้า 0.1000 บาทต่อลิตร
        (6) น้ำมันเตา 0.0700 บาทต่อลิตร
    ข้อ 3 น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ 2 ไม่รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้
        (1) น้ำมันเบนซินที่จะนำไปผสมเอทานอลแปลงสภาพเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล
        (2) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่จะนำไปผสมกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันเพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
    ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตรา
การส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดฉบับเต็มสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๙

………………………………………

    โดยที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๘) เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ปรับปรุงการกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ ในราชอาณาจักร เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน และเพื่อมิให้เกิด การส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซ้ำซ้อนกันสำหรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มีการส่งเงิน เข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไว้แล้ว

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๕) และ (๖) มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่ง พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและ จำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

    ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามา เพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๓

    ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพ เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

        (๑) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ ๐.๒๕๐๐ บาท

        (๒) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ ๐.๒๕๐๐ บาท

        (๓) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ ๐.๐๗๐๐ บาท

        (๔) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว อัตราลิตรละ ๐.๒๕๐๐ บาท

        (๕) น้ำมันดีเซลหมุนช้า อัตราลิตรละ ๐.๒๕๐๐ บาท

        (๖) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ ๐.๐๗๐๐ บาท

    ข้อ ๓ น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ ๒ ไม่รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้

        (๑) น้ำมันเบนซินที่จะนำไปผสมเอทานอลแปลงสภาพเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล

        (๒) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่จะนำไปผสมกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

        (๓) น้ำมันเตาที่มีการผลิตใหม่เฉพาะปริมาณที่เท่ากับปริมาณน้ำมันเตาที่นำมาผสมในการผลิตใหม่ ซึ่งได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไว้แล้ว

    ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตรา
การส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดฉบับเต็มสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2553

………………………………………

    การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบลดอัตราจัดเก็บเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของน้ำมันดีเซล จากที่เก็บอยู่ 0.25 บาท/ลิตร เหลือ 0.05 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี จนถีงสิ้นเดือน สิงหาคม 2553 หลังจากนั้นให้กลับมาจัดเก็บในอัตราเดิม คือ 0.25 บาท/ลิตร

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประกาศ อัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่าย เพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักรดังนี้

    ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

    ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมัน เชื้อเพลงที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ใน ราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

        (1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

        (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

        (3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

        (4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

        (5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

        (6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

    ข้อ 3 น้ำมันเบนซินตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันเบนซินที่จะนำมาผสมเอทานอลเพื่อ ผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล และน้ำมันดีเซลตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันดีเซลที่จะนำมาผสมกับ ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5

    ข้อ 4 ประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตรา
เงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่
ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

……………………………………

   อนุสนธิการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของน้ำมัน ดีเซล ในอัตราลิตรละ 0.50 บาท สำหรับสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบขนส่ง เพื่อสะสมเงินไว้ใช้ในการลงทุนใน ระบบขนส่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ที่ก่อให้ เกิดผลการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติประกาศอัตราเงินส่งเข้ากองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

    ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุน เพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราช อาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

    ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ เป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักรและนำเข้ามาเพื่อใช้ใน ราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2551 ถึงวันก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ดังนี้ี้

          (1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.7500 บาท

          (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

          (3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

          (4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

          (5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

          (6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

    ข้อ 3 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่าย เพื่อใช้ในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

          (1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.7500 บาท

          (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

          (3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท 

          (4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.7500 บาท 

          (5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.2500 บาท 

          (6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท 

    ข้อ 4 น้ำมันเบนซินตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันเบนซินที่จะนำมาผสมเอทานอลเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล และน้ำมันดีเซลตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันดีเซลที่จะนำมาผสมกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5

    ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 


ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตรา
เงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลดฉบับเต็มสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

………………………………………

    ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานขึ้นนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประกาศอัตราเงินส่งเข้ากองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่าย เพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิง ที่นำเข้ามา เพื่อใช้ในราชอาณาจักร

    ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

    ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ เป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่าย เพื่อใช้ในราชอาณาจักรและนำเข้ามา เพื่อใช้ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2551 ถึง วันก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ดังนี้

          (1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.7500 บาท

          (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

          (3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

          (4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.7500 บาท

          (5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

          (6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

     ข้อ 3 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

          (1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.7500 บาท

          (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท  

          (3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท 

          (4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.7500 บาท 

          (5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.2500 บาท

          (6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท 

     ข้อ 4 น้ำมันเบนซินตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันเบนซินที่จะนำมาผสมเอทานอลเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล และน้ำมันดีเซลตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันดีเซลที่จะนำมาผสมกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5

     ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 


ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการกำหนดอัตรา
การส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2551

………………………………………

    ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นนั้น

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 ( 6) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ. ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติประกาศอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่าย เพื่อใช้ในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ใน ราชอาณาจักร ดังนี้

    ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ใน ราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

    ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ เป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ดังนี้

          (1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

          (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.0630 บาท

          (3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

          (4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

          (5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.0665 บาท

          (6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท

    ข้อ 3 ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานประกาศกำหนด ซึ่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ดังนี้

          (1) น้ำมันเบนซิน อัตราลิตรละ 0.7500 บาท  

          (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล อัตราลิตรละ 0.2500 บาท  

          (3) น้ำมันก๊าด อัตราลิตรละ 0.0700 บาท 

          (4) น้ำมันดีเซล อัตราลิตรละ 0.7500 บาท 

          (5) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อัตราลิตรละ 0.2500 บาท 

          (6) น้ำมันเตา อัตราลิตรละ 0.0700 บาท 

     ข้อ 4 น้ำมันเบนซินตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันเบนซินที่จะนำมาผสมเอทานอลเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล และน้ำมันดีเซลตามประกาศนี้ไม่รวมถึงน้ำมันดีเซลที่จะนำมาผสมกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 

     ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป