การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ มีการกำหนดแนวทางที่ระบุแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปีต่างๆ ดังนี้

3. แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ 2555-2559

    โครงสร้างการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ 2555-2559 จัดทำขึ้นภายใต้ 3 กรอบหลัก อันประกอบด้วย

1. แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573)ที่กระทรวงพลังงานปรับปรุงใหม่โดยกำหนดกรอบการพัฒนาแผนอนุรักษ์ พลังงานของประเทศตามเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็ก และบ้านอยู่อาศัย และภาคการขนส่ง เมื่อถึงปี 2573 จะสามารถลดพลังงานได้ทั้งสิ้น 38,200 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็น 25% ของพลังการใช้งานทั้งหมด

2. แผนการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) แทนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น จาก 7,413 พันตันเทียบน้ำมันดิบ (ktoe) ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็น 25% ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด

3. กรอบวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุน ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ 2535

    ดังนั้น กรอบการวางแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วยแผนงานรอง 3 แผน ได้แก่ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แผนพลังงาน แผนพลังงานทดแทน และแผนงานบริหารทางกลยุทธ์ ซึ่งมีลักษณะเดียวกับแผนเดิม เพื่อให้มีความต่อเนื่องของงานที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ได้อนุมัติไว้เป็นกรอบในการดำเนินงาน มีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ณ ปี 2554 จาก 91,877 พันตันเทียบเท่า น้ำมันดิบ (ktoe) เหลือ81,523 ktoe หรือลดการใช้พลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ได้ประมาณร้อยละ 12.7 หรือประมาณ 10,354 ktoe และพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้น โดย ณ ปี 2554 จะมีการใช้พลังงานอื่นๆ ในสัดส่วน ร้อยละ9.2 ของความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หรือทดแทนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ประมาณ 7,530 ktoe โดย องค์ประกอบของแผนอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้


แผนอนุรักษ์พลังงานและแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

  • แผนงานอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปีงบประมาณ 2538-2542
  • แผนงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณและการบริหารการเงิน ในช่วงปีงบประมาณ 2538-2542
  • คู่มือแผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ฉบับตุลาคม 2539
  • คู่มือแผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ฉบับกุมภาพันธ์ 2540
  • แผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในช่วงปีงบประมาณ 2543-2547
  • แผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในช่วงปีงบประมาณ 2548-2552
  • แผนงานอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2554

กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ไว้ 3 แผนงาน และกำกับดูแลโดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ปัจจุบันคือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) และกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ปัจจุบันคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) โดยมีขอบเขตงานดังนี้