ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน

พ.ศ. 2553

………………………………………

    เพื่อให้การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคณะกรรมการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยความเห็นชอบ ของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและ ทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2553”

    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    ข้อ 3 ในระเบียบนี้

        "กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

        "คณะกรรมการกองทุน" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน

        "ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน" หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา

        หรือองค์กรเอกชนตามพระราชบัญญัติ ซึ่งได้มีมติคณะกรรมการกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตาม

        โครงการและหรือตามประมาณการรายจ่ายประจำปี

2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขออุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ 
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537

………………………………………

    เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 จึงเป็นการสมควรกำหนดระเบียบ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงวาง ระเบียบไว้ดังนี้

    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 "

    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

    ข้อ 3 ในระเบียบนี้

        "พลังงาน" หมายความว่า ความสามารถในการทำงานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจ ให้งานได้ ได้แก่

        พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจ ใช้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง

        ความร้อนและไฟฟ้า เป็นต้น

3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ
หรือขอเงินอุดหนุน จากกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539

………………………………………

    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2537 เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539

    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

    ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 7.3 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

        ข้อ 7.3 โครงการอาคารของรัฐ และอาคารควบคุมที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสำหรับเป็น

        7.3.1 เงินช่วยเหลือให้เปล่าในการศึกษา วางแผนและการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละอาคาร สำหรับอาคารที่ใช้งานอยู่แล้วและรวมถึงค่าบริหารโครงการด้วย

        7.3.2 เงินช่วยเหลือให้เปล่าในการปรับปรุงแบบและสมทบเพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับอาคารที่อยู่ระหว่าง การออกแบบหรือก่อสร้าง ทั้งนี้ มาตรการลงทุนและการปรับปรุงแต่ละมาตรการที่จะได้รับการ สนับสนุนต้องมีผลตอบแทน การลงทุนทางเศรษฐกิจที่แท้จริงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9

4. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
5. หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดฉบับเต็มระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ
พ.ศ. 2557
………………………………………
    อาศัยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุนพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ สำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
    ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า "หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2557"
    ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
    ข้อ 3 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 ทั้งนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน
    ข้อ 4 ในหลักเกณฑ์นี้
    "กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
    "ผู้อำนวยการสำนักงาน" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
    "คณะผู้เชี่ยวชาญ" หมายความว่า คณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเป็นผู้แต่งตั้ง
    "การศึกษา" หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา เพื่อได้มาซึ่งปริญญาบัตร
    "ทุน" หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางกลับประเทศไทย ค่าขนส่งของกลับประเทศไทย โดยเบิกจ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด
    "หน่วยงาน" หมายความว่า ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ
    "บุคคลากร" หมายความว่า ข้าราชการ อาจารย์ พนักงาน ที่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ เห็นสมควรให้การสนับสนุนการศึกษา

6. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดฉบับเต็มระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557
………………………………………
    อาศัยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ทำวิจัยเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557"
    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
    ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 ทั้งนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
    ข้อ 4 ในระเบียบนี้
    "กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
    "ผู้อำนวยการสำนักงาน" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
    "การวิจัย" หมายความว่า การศึกษาวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเพื่อได้มาซึ่งประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร
    "ทุน" หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย ได้แก่ ค่าอุปกรณ์เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ค่าทำรายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดขึ้นจากการวิจัยนั้น ๆ
    "นักศึกษา" หมายความว่า ผู้ทำการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐ อยู่ในกำกับของรัฐ และเอกชน
    "เมธีวิจัย" หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
    "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐและสถาบันการศึกษาเอกชน

7. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ
พ.ศ. 2557
………………………………………
    อาศัยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ทีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้เป็นไปอย่างรัดกุมและ มีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ จึงได้กำหนดระเบียบไว้ ดังนี้
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์หลังงานว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2557"
    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
    ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 ทั้งนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
    ข้อ 4 ในระเบียบนี้
    "กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "คณะอนุกรรมการ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
    "ผู้อำนวยการสำนักงาน" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
    "คณะผู้เชี่ยวชาญ" หมายความว่า คณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานได้แต่งตั้ง โดยมีหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
    "การศึกษา" หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเพื่อได้มาซึ่งปริญญาบัตร
    ทั้งนี้หากสถาบันการศึกษาใดกำนหดให้มีการทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนั้น บทความจากวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจะต้องได้รับการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่งานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติด้วย
    "ทุน" หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในประเทศ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ค่าทำวิทยานิพนธ์
    "หน่วยงาน" หมายความว่า ส่วนราชการและ/หรือสถาบันการศึกษาของรัฐและ/หรือสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
    "บุคลากร" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ที่ส่วนราชการและ/หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ และ/หรือสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เห็นสมควรให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

8. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2537

ดาวน์โหลดฉบับเต็มระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน
พ.ศ. 2537
………………………………………
    เพื่อให้การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคณะกรรมการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยความเห็นชอบ ของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและ ทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2537”
    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    ข้อ 3 ในระเบียบนี้
    "กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
    "คณะกรรมการกองทุน" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน
    "ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน" หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนตามพระราชบัญญัติ ซึ่งได้มีมติคณะกรรมการกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตาม โครงการและหรือตามประมาณการรายจ่ายประจำปี

9. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม


ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2560
………………………………………


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน