โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการกองทุนฯ

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

………………………………………        ด้วยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วยบุคคลที่กำหนดไว้ในมาตรา 27 และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 6 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ ตามมาตรา 27

        1. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)  ประธานกรรมการ

        2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  กรรมการ

        3. ปลัดกระทรวงการคลัง  กรรมการ

        4. ปลัดกระทรวงพลังงาน  กรรมการ

        5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรรมการ

        6. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กรรมการ

        7. อธิบดีกรมบัญชีกลาง  กรรมการ

        8. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรรมการ

        9. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรรมการ

        10. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรรมการ

        11. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรรมการ

        12. นายกสภาวิศวกร  กรรมการ

        13. นายกสภาสถาปนิก  กรรมการ

        14. นายพรายพล คุ้มทรัพย์  กรรมการ

        15. นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา  กรรมการ

        16. นายกฤษฎา บุญราช  กรรมการ

        17. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  กรรมการ

        18. นายแนบบุญ หุนเจริญ  กรรมการ

        19. นายธีร เจียศิริพงษ์กุล  กรรมการ

        20. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 28

        1. เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์งื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใช้ัจ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา 25 ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

        2. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา 25 ทั้งนี้ตามแนวทาง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกําหนดตามมาตรา 4 (4)

        3. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน

        4. เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุน สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติิ

        5. เสนอชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

        6. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

        7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ 

        8. พิจารณาอนุมัติคําขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 40 (2) ตามแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกําหนดตามมาตรา 4 (8) 

        9. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 41 

        10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน